idehistorie.no
Institutt for Politisk Teori
Hva er idehistorie?
Idéhistorie er den grenen av generell historie som tar for seg menneskets tenkning. Faget studerer de idéer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for de forskjellige epoker, samfunn og kulturkretser i fortiden. Idéhistorie har som oppgave å klargjøre både tenkningens egenart, dens opprinnelse og utvikling, og også dens innvirkning på menneskets handlingsliv og atferd, på institusjoner og verdier og på alle de andre aspektene av kultur- og samfunnslivet. Målet er å nå innsikt i tenkningens rolle i den historiske forandringsprosessen, og spesielt å avklare de idémessige forutsetningene for vår egen tids kultur og livsform.

Idéhistorie omfatter for det første studiet av de store og viktige verkene innenfor religion, filosofi og vitenskap som har skapt vår kultur, og som har bestemt eller som uttrykker våre oppfatninger om oss selv, om Gud og naturen, om samfunnet og historien. Dernest dreier idéhistorie seg om de gruppespesifikke verdisystemene og virkelighetsbildene til bestemte partier, stender, klasser, sekter, kjønn osv., som til forskjellige tider har gjort seg gjeldende, både deres opphav og deres virkninger. Idéhistorie består også i utforskningen av de kollektive og ubevisste tankemønstrene som er felles for epoker og kulturer, og som bestemmer atferdsformer og preferanser, følelsesliv og bevisst tenkning.

(Hentet fra presentasjonen av faget hos Institutt for Kulturstudier ved Universitetet i Oslo.)
idehistorie.no